Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.10/4.2013.KK z dnia 18.10.2013r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

ZRG. 6220.10/4.2013.KK                                                                       Ozimek 18.10.2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Krystyny Halikowskiej, ul. Opolska 79, 46 – 070 Domecko, działającej z upoważnienia Dariusza Pożuczek, Karnków 15A, 47 – 130 Przeworno

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i  działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry