Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2013.AU z dn. 22.11.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia na dz. nr 1545/253, k.m.2, obręb Schodnia

Ozimek, dnia 22 listopada 2013 r.

ZMG.6733.05.2013.AU

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 listopada 2013 roku Pana Tadeusza Pikota Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

„Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia”

 

Inwestor:                      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:           Pan Tadeusz Pikota, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Lokalizacja:                  Schodnia, dz. nr 1545/253, k.m. 2, obręb Schodnia

 

Inwestycja                   Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej ø200 PVC wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia,

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 listopada 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet 
 do góry