Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.10.2013.KK z dnia 17.09.2013r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

ZRG. 6220.10.2013.KK

 

                                                                                                             Ozimek 17.09.2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i  działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

 

Wnioskodawca: Krystyna Halikowska, ul. Opolska 79, 46 – 070 Domecko, działająca z upoważnienia Dariusza Pożuczek, Karnków 15A, 47 – 130 Przeworno.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry