Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.11.2013.KK z dnia 07.10.2013r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, na części działki nr 397/91 KM 7 obręb Ozimek.

Ozimek 07.10.2013r.

ZRG.6220.11.2013.KK                                            

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) oraz zgodnie z art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  zawiadamia, że w dniu 02.10.2013r. wpłynął wniosek firmy „APJ” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, na części działki nr 397/91 KM 7 obręb Ozimek.

Do wniosku dołączony został raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, dlatego więc wszczęto postępowanie administracyjne i  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 08.10.2013r. do dnia 30.10.2013r.w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry