Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2013.AU z dnia 17.05.2013 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grodziec

Ozimek, dnia 17 maja 2013 r.

ZMG.6733.02.2013.AU

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2013 roku Pana Jana Fujaka, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grodziec

 

Inwestor:                  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z  

                               siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:           Pan Jana Fujaka, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki  

                                 Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul.  

                                 Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Lokalizacja:                  Grodziec, dz. nr 952, 915, 998, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja                   Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 około 53,0 m.b. oraz odcinka

                                  sieci wodociągowej Ø110 około 165,0m.b

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 maja 2013 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet 
 do góry