Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2013.AU z dnia 8.04.2013 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej w miejscowości Krzyżowa Dolina

Ozimek, dnia 8 kwietnia 2013 r.

ZMG.6733.01.2013.AU

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA


Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 roku Pana Romualda Maciantowicza, zamieszkały w miejscowości Staniszcze Małe, przy ulicy Księdza Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działającego z pełnomocnictwa Pana Jana Fujaka, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej w miejscowości Krzyżowa Dolina

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą wmiejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

Wnioskodawca: Pan Romuald Maciantowicz, zam. Ul. Księdza Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działający z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie

Lokalizacja: Krzyżowa Dolina, dz. nr 208, 346/169, 386/258, k.m. 1, obręb Krzyżowa Dolina

Inwestycja: Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych systemem pompowym z rur PE 90 mm o długości 456,5 m. w miejscowości Krzyżowa Dolina

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 kwietnia 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina, tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet 
 do góry