Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.1.2013.KK z dnia 08.01.2013 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek – aktualizacja”.

ZRG. 6220.1.2013.KK                                                                             Ozimek, 08.01.2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.),

 

informuję

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Gminy Ozimek – aktualizacja”

 

W oparciu o przepisy artykułu 48 ust. 2 w związku z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka pismem z dnia 23.11.2012r. zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii uzgadniającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek uzasadniono tym, iż dokument ten ma za zadanie ocenę aktualnej sytuacji energetycznej gminy i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe do roku 2030 oraz określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki w gminie. Nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zawarte rekomendacje co do stosowania określonych nośników energii, mają jedynie na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminie, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego gminy, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.  Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Ozimek. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Projekcie, nie powoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na wniosek:

-     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.10.29.2012.KM z dnia 04.12.2012r. uchylił się od wydania uzgodnienia ze względu na brak zastosowania przepisów art. 48 ustawy OOŚ, stwierdzając iż projektowany dokument nie jest dokumentem wymienionym w art. 46 pkt 2 w/w ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

-     Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ.9022.1.191.2012.MK z dnia 14.12.2012r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek – aktualizacja”.

 

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Ozimka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek – aktualizacja”.

                                                                     

                                                          

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

   Zastępca Burmistrza

 

 do góry