Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2013.AU z dn. 13.12.2013 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Schodnia na dz. nr 1545/253, k.m.2, obręb Schodnia

ZMG.6733.05.2013.AU                                                       Ozimek, dnia 13 grudnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Tadeusza Pikota, Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:


Rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 1545/253, k. m. 2, położonej w miejscowości Schodnia, obręb Schodnia.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 16 grudnia 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry