Informacja Burmistrza Ozimka w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu " Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)" ZMG.6722.2.2012.JG z dnia 10.04.2013 r

ZMG.6722.2.2012.JG                                                                                                  Ozimek, dnia 10.04.2013 r.

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4 oraz art.49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „ Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia )”

                W oparciu o przepisy artykułu 48 ust.1 w związku z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka pismem z dnia 24.01.2013 r. zwrócił się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii uzgadniającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIX/182/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. dokumentu „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( części obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia )”.Wniosek uzasadniono tym, iż realizacja ustaleń tego planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu zmianę funkcji terenu w granicach działki o nr. ewidencyjnym 93/4 położonej w Szczedrzyku, z obecnej (w obowiązującym mpzp przyjętym Uchwałą nr XXX/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r.) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na teren zabudowy zagrodowej (MR). Zmiana ta ma na celu stworzenie prawnych możliwości dalszego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Zmiana mpzp poprzez swoje ustalenia określi wskaźniki i parametry zabudowy, jak również dopuszczalny rodzaj zabudowy. Wskazać tutaj także należy, że sąsiednia nieruchomość, zgodnie z ustaleniami zmiany mpzp dla wsi Szczedrzyk i Pustków przyjętej Uchwałą Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. (Obszar nr 2) przeznaczona jest również pod zabudowę zagrodową (RM). Realizacja ustaleń zamiany mpzp pozwoli na wykorzystanie ( adaptację)istniejącej zabudowy oraz jej rozwój zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania gospodarstwa rolnego, jednak   wyłącznie w granicach określonych w ustaleniach zmiany planu miejscowego. Obszar objęty zmianą położony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „ Lasy Stobrawsko – Turawskie „ ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. Planowana zmiana planu miejscowego nie narusza żadnego z zakazów określonych w przywołanym rozporządzeniu. Obszar zmiany planu zlokalizowany jest w odległości ok. 200 m od granicy Obszaru NATURA 2000 PLB 160004 Jezioro Turawskie. Zmiana przeznaczenia w mpzp tej nieruchomości (z MN na MR) de facto sankcjonować będzie istniejące, rzeczywiste wykorzystanie tego terenu. Nie spowoduje ona zmian w zagospodarowaniu, które w jakikolwiek sposób mogłoby oddziaływać (zwłaszcza w sposób negatywny) na obszar Natura 2000. Realizacja ustaleń zmiany mpzp nie będzie powodować znaczących dodatkowych oddziaływań na środowisko. Jedyne chwilowe i odwracalne oddziaływania związane będą z użytkowaniem istniejącej zabudowy tj. powstawaniem ścieków bytowych, gospodarczych, powstawaniem odpadów komunalnych, emisją zanieczyszczeń pyłowo – gazowych w wyniku niskiej emisji (ze źródeł komunikacyjnych) oraz propagacją hałasu do środowiska w związku z obsługą komunikacyjną ternu. Wszystkie wymienione oddziaływania są tożsame z oddziaływaniem zagospodarowania nieruchomości o funkcji określonej w obowiązującym planie, jako zabudowa mieszkaniowa. Ewentualne niekorzystne oddziaływanie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ograniczają w znaczny sposób ustalenia zmiany planu m.in. poprzez zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich powyżej 5 DJP. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Ozimek.

                W odpowiedzi na wniosek:

-  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.1.32.2013.KM  po przeanalizowaniu wniosku uzgodniła możliwość  odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu zmiany planu. Uzasadniając, iż zmiana mpzp będzie miała charakter niewielkiej modyfikacji przyjętego już dokumentu, a realizacja postanowień przedmiotowego projektu zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ/KS-4321-4-2/13 zaakceptował możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art.49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Ozimka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( części obrębu Szczedrzyk oraz części obrębu Schodnia).

 

z up. Burmistrza Ozimka

Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet 

  

 

 

 

 

 do góry