Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2013.AU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej Ś.N. i N.N. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 20 grudnia 2013 r.

ZMG.6733.06.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2013 roku Pana Zbigniewa Śleziona reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Kręta 8, 45-441 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie linii kablowej Ś.N. i N.N. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek.

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          Pan Zbigniew Śleziona reprezentujący Zakład Projektowo-Usługowy inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Kręta 8, 45-441 Opole, działający z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Lokalizacja:                dz. nr 440, 952, 630/2. 631/1 i 998, k.m. 1, położone w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec

 

Inwestycja                  Budowa odcinka linii kablowej Ś.N. od słupa istniejącej linii napowietrznej 15kV do stacji transformatorowej słupowej STS 20/400 oraz budowę sieci kablowej N.N. wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budownictwa jednorodzinnego

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 grudnia 2013 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet 
 do góry