Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2013.AU z dnia 22.05.2013 r. o wydaniu decyzji administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej w miejscowości Krzyżowa Dolina

Ozimek, dnia 22 maja 2013 r.

ZMG.6733.01.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22 maja 2013 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych systemem pompowym z rur PE 90 mm o długości 456,5 m. w miejscowości Krzyżowa Dolina.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Krzyżowa Dolina, na działkach nr: 208, 346/169, 386/258, k.m.1, obręb Krzyżowa Dolina.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 maja 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
 do góry