Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG. 6220.8/4.2013.KK z dnia 18.10.2013r.o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana przeznaczenia magazynu na terenie istniejącego zakładu modelarskiego w miejscowości Schodnia na halę produkcyjną”, na działkach nr 2021/192, 1693/194, 1694/194 obręb Schodnia.

ZRG. 6220.8/4.2013.KK                                                                            Ozimek 18.10.2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Joszko Modele, Joachim Joszko, Schodnia, ul. Leśna 2, 46 – 040 Ozimek

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmiana przeznaczenia magazynu na terenie istniejącego zakładu modelarskiego w miejscowości Schodnia na halę produkcyjną”, na działkach nr 2021/192, 1693/194, 1694/194 obręb Schodnia

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry