Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.15/7.2012.KK z dnia 11.01.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej z przebudową pieca szklarskiego W-1 do 320 Mg/dobę wytopu szkła, z 3 nowymi liniami produkcji opakowań szklanych”, na działce nr 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Ozimek, 11.01.2013 r.

ZRG.6220.15/7.2012.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Warta Glass Jedlice S. A., Jedlice, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjnej z przebudową pieca szklarskiego W-1 do 320 Mg/dobę wytopu szkła, z 3 nowymi liniami produkcji opakowań szklanych”, na działce nr 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                          z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                            /-/ Zbigniew Kowalczyk

                                                                                             Zastępca Burmistrza

 do góry