Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2013.AU z dnia 29.07.2013 r o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grodziec na dz. nr 952, 915 i 998, k.m.1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 29 lipca 2013 r.

ZMG.6733.02.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 29 lipca 2013 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.02.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grodziec

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Grodziec, na działkach nr: 952, 915 i 998, k.m.1, obręb Grodziec.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 29 lipca 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
 do góry