Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, likwidacji istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa drenażu z rur PCV w śladzie likwidowanego rowu

Ozimek, dnia 7 listopada 2013 r.

ZMG.6733.04.2013.AU

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 listopada 2013 roku Pana Romualda Maciantowicza, zamieszkały w miejscowości Staniszcze Małe, przy ulicy Księdza Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działającego z pełnomocnictwa Gminy Ozimek z siedzibą: Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

„Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek”

 

Inwestor:                      Gmina Ozimek z siedzibą: Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:           Pan Romuald Maciantowicz, zam. Ul. Księdza Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działający z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie


Lokalizacja:                  Krzyżowa Dolina, dz. nr 346/169, 176, 438/187, 611/187, 452/187, 453/187, 360/188, 361/188, 586/189, 581/190, 996/191, 448/191, 435/192, 436/192, 366/193, 194, 195, 818/196, 816/196, 814/199, 368/199, 200, 201, 506/202, 208, k.m. 1, obręb Krzyżowa Dolina

 

Inwestycja:                   Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina dla odprowadzenia ścieków opadowych systemem grawitacyjnym z rur PE/PP o średnicy 400 mm, długość odcinka przewodu 456,5 m.b., likwidacja istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa drenażu z rur PCV-U 160/145 w śladzie likwidowanego rowu


W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 listopada 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet 
 do góry