Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.15/10.2012/2013.KK z dnia 10.12.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZRG. 6220.15/6.2012.KK z dnia 11.01.2013r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej z przebudową pieca szklarskiego W-1 do 320 Mg/dobę wytopu szkła, z 3 nowymi liniami produkcji opakowań szklanych”, na działce nr 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Ozimek 10.12.2013r.

ZRG.6220.15/10.2012/2013.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z wnioskiem Pana Tomasza Zdeb, ul. Feniksa 2, 46 – 040 Jedlice

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZRG. 6220.15/6.2012.KK z dnia 11.01.2013r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej z przebudową pieca szklarskiego W-1 do 320 Mg/dobę wytopu szkła, z 3 nowymi liniami produkcji opakowań szklanych”, na działce nr 1020/4 obręb Szczedrzyk.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Jedlice.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry