Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, działka nr 271/2 z km 4, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej

 

  1. Działka nr 271/2 km 4 o powierzchni 0,0121 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00074868/6.
  2. Powyższa działka w  planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej z towarzyszącym parkingiem.
  3. Cena wywoławcza działki wynosi 18.500 zł.+ 23% VAT a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 1.850 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 07 stycznia 2014 r.
  6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl

Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.

 do góry