Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, dz. nr 561 z km 1, położonej w Grodźcu, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 561 km 1 o powierzchni 1,6900 ha, położona we wsi Grodziec, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00080250/6.
  2. Powyższa działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Cena działki wynosi 28.500 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 21 czerwca 2013 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 09 maja 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry