Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr: 2302/445 km 2, położona we wsi Schodnia i dz. nr 397/78 km 7, położona w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  

  1. Działki nr:

- 2302/445 km 2 o powierzchni 00940 ha, położona we wsi Schodnia,

- 397/78 km7 o powierzchni 0,0686 ha, położona w Ozimku,

stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00119946/5.

  1. W planie zagospodarowania przestrzennego, powyższe działki przeznaczone są na tereny przemysłu i towarzyszące parkingi.
  2. Cena wywoławcza działek wynosi 71.500 zł + 23% VAT a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2013 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 7.150 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2013 r.
  5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  6. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  8. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry