Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr: 2302/445 km 2, położona we wsi Schodnia oraz dz. nr 397/78 km 7, położona w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej

 

 

  1. Działki nr:

- 2302/445 km2 o powierzchni 0,0940 ha, położona we wsi Schodnia,

- 397/78 km7 o powierzchni 0,0686 ha, położona w Ozimku,

stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/0011946/5.

Poprzedni przetarg odbył się dnia 01 lipca 2013 r.

  1. W planie zagospodarowania przestrzennego, powyższe działki przeznaczone są jako tereny przemysłu i parkingowe.
  2. Cena wywoławcza działek wynosi 71.500 zł + 23% VAT a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2013 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy Dzierżona 4B - sala nr 216.
  4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 7.150 zł, przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2013 r.
  5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  6. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  8. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu - pokój nr 201, tel. 077 – 46 22 854.
 do góry