Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, działki nr: 397/104, 398/1, 400/29 z km 7, położone w Ozimku, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

W Y K A Z


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w  postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

  1. Działki nr:  397/104, 398/1, 400/29 z km 7 o łącznej powierzchni 0,0905 ha, położone w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w  użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00119946/5.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka powyższe działki przeznaczone są na tereny przemysłowe.
  3. Cena działek wynosi 36.797,30 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 04 października 2013 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 22 sierpnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.
 do góry