Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 2315/312 km 2, położonej we wsi Schodnia, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 2315/312 km 2 o powierzchni 0,0161 ha, położona we wsi Schodnia, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  2. Powyższa działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Cena działki wynosi 6.935 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 06 maja 2013 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 21 marca 201r r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry