Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, dz. nr 110/36 z km 2, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 110/36 km 2 o powierzchni 0,0706 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00086941/9.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego, powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
  3. Cena działki wynosi 52.000 zł. + 23% VAT.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 stycznia 2014 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
 do góry