Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, dz. nr 2302/445 km 2, położonej we wsi Schodnia oraz dz. nr 397/78 km 7, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek.

1. Działki nr:

     - 2302/445 km 2 o powierzchni 0,0940 ha, położona we wsi Schodnia,

     - 397/78 km7 o powierzchni 0,0686 ha, położona w Ozimku,

     stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00119946/5.

2. W planie zagospodarowania przestrzennego, powyższe działki przeznaczone są jako tereny przemysłu i parkingowe.

3. Cena działek wynosi 71.500 zł. + 22% VAT.

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.

5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 06 maja 2013 r.

6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 21 marca 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl

 do góry