Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr: 370/19 km 6, 390/3 km 7, położone w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek zabudowanych

 

 

 

 

  1. Łącznie działki nr 370/19 km 6, 390/3 km 7 o łącznej powierzchni 0,0748 ha, położone w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00130522/0, OP1O/00126693/8.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimek, powyższe działki przeznaczone są jako tereny usługowe, i nie posiadają żadnych obciążeń.
  3. Cena wywoławcza działek wynosi 110.000 zł, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działek, tj kwotę w wysokości 11.000 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 04 lutego 2013 r.
  6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  9. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry