Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr: 2012/435,2013/436,1989/437,1992/438,1993/439,1996/440, 1678/441, 1997/441, 2000/442, 2001/443, 2004/443, km 2 , 2006/445, 2200/445, km 2, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych

 

1a. Łącznie działki nr 2012/435,2013/436,1989/437,1992/438,1993/439,1996/440, 1678/441, 1997/441, 2000/442, 2001/443, 2004/443, km 2 o łącznej powierzchni 1,7589 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

1b. Łącznie działki nr 2006/445, 2200/445, km 2 o łącznej powierzchni 0,8608 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu  21 stycznia 2013 r.

2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia powyższe działki przeznaczone są jako tereny drobnej wytwórczości, składów hurtowych, baz i usług budowlanych, stacji obsługi samochodów.

Na działkach nr 2001/443, 2004/443, ustanowiona jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez te działki – na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 2033/439 objętej księgą wieczystą OP1O/00112680/3.

3. Cena wywoławcza działek wynosi:

-  pkt 1a – 600.000 zł + 23% VAT,

-  pkt 1b – 385.000 zł + 23% VAT,

a postąpienie wynosi conajmniej 1% ceny przetargowej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu  20 maja 2013 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy Dzierżona 4B - sala nr 216.

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działek, tj :

-  kwotę w wysokości 60.000 zł dla pktu 1a,

-  kwotę w wysokości 38.500 zł dla pktu 1b,

przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 13 maja 2013 r.

6. Osoby ustalone jako nabywcy w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, tracą wpłacone wadium.

7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl

8. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu - pokój nr 201, tel. 0-77 46 22 854.

 do góry