Obwieszcze Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.03.2018 z dnia 11.09.2018 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Grodziec, na dz. nr 957, 977/4, 978, 1265/32, k.m.1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 11 września 2018 r.

ZRG.6733.03.2018.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11 września 2018 roku wydana została decyzja nr ZRG.6733.03.2018.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 957, 977/4, 978, 1265/32, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 września 2018 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRG/AU/aa
 do góry