Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK.6220.4/5.2018.KK z dnia 02.10.2018r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody w postaci studni wierconej o gł. 18,60 m, zlokalizowanej na działce nr 20/3, KM 3, obręb Biestrzynnik".

 

 

ZGK. 6220.4/5.2018.KK                                                                               Ozimek 02.10.2018r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z wnioskiem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45 – 031 Opole

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wody w postaci studni wierconej o gł. 18,60 m, zlokalizowanej na działce nr 20/3, KM 3, obręb Biestrzynnik”.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Biestrzynnik.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Biestrzynnik (tablica ogłoszeń wsi Biestrzynnik)
  • Internet
 do góry