Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK. 6220.1/5.2018.KK z dnia 29.03.2018r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ozimek na dz. Nr 549/1, 549/2, 508, 550 KM 8 obręb nr 0091 Ozimek, jednostka ewidencyjna Ozimek - miasto".

ZGK. 6220.1/5.2018.KK                                                                               

Ozimek 29.03.2018r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pana Michała Potyrała, Biuro Projektowe PROFIL Technologie Gazowe, ul. M. Nenckiego 15a, 52 – 223 Wrocław, działający z upoważnienia firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45 – 071 Opole

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ozimek na dz. Nr 549/1, 549/2, 508, 550 KM 8 obręb nr 0091 Ozimek, jednostka ewidencyjna Ozimek – miasto”.

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
 do góry