Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK.6131.3.2018.DR z dnia 21.06.2018r. o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 81/14 k.m. 1 oraz nie zezwalającej na usuniecie drzewa z terenu działki nr 222/45 k.m. 4 w Ozimku

Ozimek, 21.06.2018r

ZGK.6131.3.2018.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 81/14 k.m. 1 przy ul. Kałuży 2 w Ozimku oraz nie zezwalającej na usuniecie drzewa z terenu działki nr 222/45 k.m. 4 obręb Ozimek przy ul. Sikorskiego 6 w Ozimku.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, lub przez udostępnianie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu administracji publicznej. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Burmistrza Ozimka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty od daty jej doręczenia.

 

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia:28.06.2018r.

 do góry