Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK.6220.1/8.2018.KK z dnia 07.05.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ozimek na dz. Nr 549/1, 549/2, 508, 550 KM 8 obręb nr 0091 Ozimek, jednostka ewidencyjna Ozimek - miasto".

Ozimek 07.05.2018r.

ZGK.6220.1/8.2018.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pana Michała Potyrała, Biuro Projektowe PROFIL Technologie Gazowe, ul. M. Nenckiego 15a, 52 – 223 Wrocław, działającego z upoważnienia firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45 – 071 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn: „Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ozimek na dz. Nr 549/1, 549/2, 508, 550 KM 8 obręb nr 0091 Ozimek, jednostka ewidencyjna Ozimek – miasto”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz. 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

 

 do góry