Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.03.2018.AU z dnia 24.07.2018 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie obejmującym działki nr 957, 977/4, 978, 1265/32, k.m. 1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 24 lipca 2018 r.

ZRG.6733.03.2018.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Krystyny Halikowskiej, zam.: ul. Opolska 79, 46-070 Domecko, działającej z pełnomocnictwa Pana Dariusza Pożuczek, zam. ul. Karnków 15A, 57-130 Przeworno

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Inwestor:                    Dariusz Pożuczek, zam. ul. Karnków 15, 57-130 Przeworno

 

Wnioskodawca:          Krystyna Halikowska, zam. ul. Opolska 79, 46-070 Domecko

                                    działająca z pełnomocnictwa Dariusza Pożuczek,

                                    zam. ul. Karnków 15A, 57-130 Przeworno

 

Lokalizacja:                dz. nr 957, 977/4, 978, 1265/32, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja:     rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w90 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej, dz. nr 957 w kierunku planowanego osiedla oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 1265/32, zapewniającą komunikację projektowanego osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych obejmującego działki nr 1265/1-1265/32, obręb Grodziec

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 lipca 2018 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
 do góry