OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA OZIMKA, NOWEJ SCHODNI, CZĘŚCI WSI ANTONIÓW ORAZ CZĘŚCI WSI SCHODNIA

 

ZMG.6722.1.19.2016/2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA OZIMKA, NOWEJ SCHODNI,

CZĘŚCI WSI ANTONIÓW ORAZ CZĘŚCI WSI SCHODNIA

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 15 października 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek – Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy, pok. nr 223 / II piętro/ ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek w sali nr 20 /parter/ w dniu 12 listopada 2018 r. o godzinie 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka (na adres Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek lub sekretariat@ugim.ozimek.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o w/w projekcie planu miejscowego, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

Załączniki:
 do góry