OBWIESZCZENIE w sprawie wprowadzenia nowej opłaty za usługi wodne z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

ZGK.604.1.2018.AW                                                                                                                                            Ozimek, dnia 14 marca 2018 roku.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wprowadzenia nowej opłaty za usługi wodne z tytułu opłaty
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych w Gminie Ozimek
o przekazanie danych prosimy o podanie informacji nt.:

  1. całkowitej powierzchni nieruchomości w [m2],
  2. powierzchni zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowania wraz z powierzchnią dachu, magazyny wraz z powierzchnią dachu, parkingi, chodniki i inne wchodzące w skład nieruchomości w [m2],
  3. powierzchni biologicznie czynnej np. tereny zielone w [m2],
  4. powierzchni urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych w [m2].

Powyższą informację należy przekazać w formie Oświadczeniem, które stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 B lub e-mailem na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl  w terminie do 23 marca 2018 roku. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Andrzej Wolny tel. 77 – 46 – 22 – 865.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej http://www.ozimek.pl/4-bip.html, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

Obwieszczono_15.03.2018r.

Załączniki:
 do góry