Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.02.2018.AU z dnia 30.03.2018 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia

Ozimek, dnia 30 marca 2018 r.

ZRG.6733.02.2018.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ozimka, reprezentującego Gminę Ozimek z siedzibą: ul. ks. Jana Dzierżona 4B,      46-040 Ozimek

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia

 

Inwestor:                    Gmina Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:          Burmistrz Ozimka, reprezentujący Gminę Ozimek z siedzibą:

                                    ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

Lokalizacja:                dz. nr 173, k.m. 5, obręb Schodnia

 

Inwestycja:     Rozbudowa sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiejpolegająca na wykonaniu sieci oświetleniowej kablowej ziemnej niskiego napięcia 230V ACoraz ustawienia 1 nowego słupa oświetleniowego z oprawą LED. Oprawa zasilana będzie z istniejącego słupa nr 548. Całkowita długość odcinka linii kablowej około 107m wykonane kablem typu YAKXS 4x35 0,6/1kV na głębokości około 0,80m

                                   

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30 marca 2018 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
 do góry