Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.02.2018.AU z dnia 08.05.2018 w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiej

Ozimek, dnia 8 maja 2018 r.

ZRG.6733.02.2018.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 8 maja 2018 roku wydana została decyzja nr ZRG.6733.01.2018.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiej.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 173, k.m. 5, obręb Schodnia

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 maja 2018 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRG/AU/aa
 do góry