Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZGK.6131.3.2018.DR z dnia 01.03.2018r. w sprawie oględzin drzew przy ul. ks. Kałuży 2 oraz ul. gen. W. Sikorskiego 6

Ozimek, 01.03.2018r

ZGK.6131.3.2018.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. ks. Kałuży 2 w Ozimku, działka nr 81/14 k.m. 1 obręb Ozimek oraz przy ul. gen. W. Sikorskiego 6, działka nr 222/45 k.m. 4 obręb Ozimek.

Informuję, że w dniu 30 marca 2018r. o godzinie 12.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. ks. Kałuży 2.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się wnioskodawcę do stawienia się na oględzinach w celu okazania przedmiotu oględzin

Jednocześnie w związku z art. 36 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 30 maja 2018r.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

Obwieszczenie nastąpiło: 05.03.2018r.

 

 do góry