Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.03.2018.AU z dnia 20 sierpnia 2018 o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Grodziec, na działkach nr 977/4, 978, 1265/32, k.m. 1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 20 sierpnia 2018 r.

ZRG.6733.03.2018.AU

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Panią Krystynę Halikowską, zam.: ul. Opolska 79, 46-070 Domecko, działającą z pełnomocnictwa Pana Dariusza Pożuczek, zam. ul. Karnków 15A, 57-130 Przeworno, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie drogi wewnętrznej dla potrzeb osiedla 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 957, 977/4, 978, 1265/32, k.m. 1, obręb Grodziec.

 

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 20 sierpnia 2018 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRG/AU/aa

 

 do góry