Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.1.2023.PD w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

Ozimek, dnia 30 listopada 2023 r.

PGK.6722.1.2023.PD

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr LVI/519/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) uchwalonego uchwałą Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia), zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Ozimka. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Ogłoszenia / Obwieszczenia 2023. Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ozimka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

BURMISTRZ OZIMKA

MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry