Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2020.PD w sprawie sprostowania omyłki

Ozimek, 08.05.2023 r.

ZRGG.6733.2.2020.PD

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

W SPRAWIE

SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) prostuje się oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Ozimka z dnia 03.06.2020 r. o sygn. akt ZRGG.6733.2.2020.PD w sprawie ustalenia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV w miejscowościach Grodziec i Mnichus, w ten sposób, że wykreśla się z decyzji dwa numery działek 335/2 i 334/4 (nowe numery obu działek po podziale: 335/5, 335/6, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13).

 UZASADNIENIE

  1. Decyzją nr ZRGG.6733.2.2020.PD z dnia 3 czerwca 2020 r. Burmistrz Ozimka wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą przebudowy sieci elektroenergetycznej 15kV na działkach o nr ewid. gruntu:
  • 946, 994, 342, 341/6, 341/10, 340/2, 339/2, 339/3, 338/2, 337, 336, 335/2, 334/4, 334/5, 349/5, 916, 326, 327, 328, 329 i 1240/3 km. 1, obręb Grodziec;
  • 995, 149/34, 147/34, 168/32, 140/31, 139/31, 145/31, 125/30, 124/30, 126/30, 156/23, km. 1 oraz nr 164, 390/57, 83, 389/57, 196/84, 197/84, 383/25, 52, 53, 54, 192/55, 191/55, 146/82, 147/82, 148/82, 149/82, 163/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 190/1, 345/1, 346/1, 255/1, 256/1, 257/1, 351/1, 353/1, 356/1, 263/1, 388, 347/1, 280/1, 279/1 km. 3, obręb Mnichus.
  1. W wydanej decyzji błędnie wpisano działki nr: 335/2 i 334/4, karta mapy 1, obręb Grodziec, ponieważ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXIV/216/17 z dnia 27 lutego 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2017 r., poz. 796) powyższe działki oznaczone są symbolem 45MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej związku z czym nie powinny zostać objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ zgodnie z art. 50. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  2. Stosownie do art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowanie administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Wobec powyższego należało sprostować treść decyzji.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 maja 2023 roku.

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • tablica ogłoszeń wsi Grodziec i Mnichus
  • Internet

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry