Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6131.1.4.2023.DR z dnia 26.05.2023r. w sprawie oględzin drzew przy Placu Wolności 2-4 w Ozimku.

Ozimek, dnia 26.05.2023r

DRO.6131.1.4.2023.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916) zawiadamiam, że na wniosek Nr AOIV/T/BU/54/2023 Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 81/14 k.m. 1 obręb Ozimek - Plac Wolności 2-4 w Ozimku.

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2023r. o godzinie 10.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się wnioskodawcę do stawienia się na oględzinach w celu okazania przedmiotu oględzin

Jednocześnie w związku z art. 36 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 30 września 2023r.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy

Obwieszczono:29.05.2023r.

 

 do góry