Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

OBWIESZCZENIE
o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

                      Na podstawie art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1999 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 1990 r. ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r.  w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990 r. nr 30, poz. 235), sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr  511/103 położonej w obrębie Krasiejów, gmina Ozimek.

Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Opolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności do ww. działki przez Gminę Ozimek.

Karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 31.01.2023 r. do 02.03.2023 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Załączniki:
 do góry