Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1/14.2022.KK z dnia 11.05.2023r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski".

Ozimek 11.05.2023r.

DRO.6220.1/14.2022.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z wnioskiem Pani Eweliny Bogackiej, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25 – 650 Kielce, działającej z pełnomocnictwa firmy Ekomas Sp. z o.o., Żdżary 31, 62 – 571 Stare Miasto

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Urzędu Gminy Kolonowskie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krasiejów.

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Kolonowskie
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet

Obwieszczono: 12.05.2023r.

 

 

 do góry