Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.2.2023.KK z dnia 02.03.2023r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku.

 

 

DRO. 6220.2.2023.KK                                                                                   

Ozimek 02.03.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 30 w powiązaniu z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.),

 

zawiadamiam

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ww. dokumentu przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. Informuję o:

  1. a) możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku, prognozą oddziaływania na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek, pok. 217 lub 219, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej www.ozimek.pl,
  2. b) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków, które mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek. Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek, pok. 219 lub 220, w godzinach pracy urzędu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym, na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 03.03.2023r. do 03.04.2023r. (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimek.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podano do publicznej wiadomości 02.03.2023r.

 

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet

Obwieszczono: 02.03.2023r.

Załączniki:
 do góry