Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.WM o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej stanowiącej przyłącze SN-15/20 kV dla elektrowni fotowoltaicznej „Krzyżowa Dolina”,

Ozimek, dnia 02 sierpnia 2023 r.

PGK.6733.4.2023.WM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08 sierpnia 2023 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.4.2023.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej stanowiącej przyłącze SN-15/20 kV dla elektrowni fotowoltaicznej „Krzyżowa Dolina”, w miejscowości Krzyżowa Dolina, na terenie obejmującym działki nr:
- 119/1, 121/1, 17 karta mapy 2, obręb Krzyżowa Dolina,

- 208 karta mapy 1, obręb Krzyżowa Dolina.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w związku z obecną strefą kontrolowaną gazociągu:

informacja  nr PSGOP.ZMDZ.773.305.23, z dnia 13.07.2023 r.

- Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

postanowienie nr GN.6124.363.2023.KS z dnia 30.06.2023 r.

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie melioracji:

postanowienie nr GL.ZPU.3.522.320.2023.GB z dnia 06.07.2023 r.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 02 sierpnia 2023 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

 do góry