Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6131.1.25.2022.DR o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew z terenu działek nr 202/14 k.m. 4 obręb Ozimek - ul. Sikorskiego 33a-d, 35a-c, nr 2/2 k.m. 1 obręb Ozimek - ul. księdza Kałuży w Ozimku

 

Ozimek, dnia 19.09.2023r

DRO.6131.1.25.2022.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) – dalej jako K.p.a., w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 202/14 k.m. 4 przy ul. Sikorskiego 33 a-d, 35 a-c w Ozimku oraz nr 2/2 k.m. 1 obręb Ozimek przy ul. księdza Kałuży w Ozimku.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. nr 220, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis  z art. 49 K.p.a., który stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, lub przez udostępnianie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Burmistrza Ozimka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty od daty jej doręczenia.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Obwieszczono: 08.11.2023r.

 do góry