Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.5.2023.WM o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ozimek, dnia 07.07.2023 r.

PGK.6733.5.2023.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z wnioskiem firmy Tauron Dystrybucję S.A., niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 910/111 karta mapy 4, obręb Schodnia,

- 2230/1 karta mapy 2, obręb Schodnia,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 lipca 2023 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

BURMISTRZ OZIMKA
 Mirosław Wieszołek

 do góry