Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w spawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 02 marca 2023r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030.

 

Działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485, z 2023r. poz. 28), art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) Burmistrz Ozimka zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2023r. Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr LVII/529/23 w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2023-2030.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie gminy Ozimek, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Rada Miejska w Ozimku, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
  2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:
  • ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
  • sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry