Obwieszczenie Burmistrza Ozimka PGK.6733.5.2023.WM o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV. w m. Schodnia.

Ozimek, dnia 06.06.2023 r.

PGK.6733.5.2023.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977), po rozpatrzeniu wniosku firmy Tauron Dystrybucja S.A.

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV.

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A.

Wnioskodawca:          Tauron Dystrybucja S.A.

Lokalizacja:                - 910/111 k.m.4 obręb Schodnia

                                  - 2230/1 k.m.2 obręb Schodnia

Inwestycja:                 budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 06 czerwca 2023 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
 do góry