OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA PGK.6733.2.2023.WM O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej.

Ozimek, dnia 25.05.2023 r.

PGK.6733.2.2023.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Janusza Świerczoka, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 2230/1 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 910/111 karta mapy 4, obręb Schodnia. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 maja 2023 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

Z up. Burmistrza Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza

 do góry